Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

  • advokát tímto klienta, je-li spotřebitelem, informuje, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů)
  • internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

  • klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory advokátní kanceláře bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy
  • odstoupení je nutno učinit písemně, přičemž přípustnými formami doručení je osobní předání, doručení poštou či kurýrem na adresu advokátní kanceláře Zbraslavské náměstí 458, Praha 5- Zbraslav, PSČ: 156 00, nebo e-mailem zaslaným na adresu sekretariat@e-vondracek.cz; odstoupení je jednostranným právním jednáním, přičemž lze využít vzorový formulář, není to však povinností
  • lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb je zachována, je-li odstoupení nejpozději poslední den lhůty pro odstoupení odesláno způsobem, jak je uvedeno výše
  • v případě odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb advokát bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo advokátovi doručeno odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od klienta obdržel; pro vrácení plateb bude využit zásadně stejný platební prostředek, který byl klientem použit pro provedení počáteční transakce, nebude-li klientem výslovně určeno jinak, aniž by klientovi byly účtovány jakékoliv náklady spojené s vrácením platby
  • v případě, že klient požádal o to, aby poskytování právních služeb bylo zahájeno již během lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb, uhradí klient advokátovi poměrnou část odměny odpovídající rozsahu právních služeb poskytnutých do doby odstoupení od smlouvy

Vzory

Stáhněte si vzorové smlouvy...

TODO: přiložit soubor: odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb
TODO: přiložit soubor: výpověď smlouvy o poskytování právních služeb