Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

 • správce osobních údajů: JUDr. Jan Vondráček, advokát, se sídlem Zbraslavské náměstí 458, Praha 5- Zbraslav, PSČ: 156 00, IČO: 71464972, ev. č. ČAK 11859
 • právní základ pro zpracování osobních údajů:
  • smlouva o poskytování právních služeb (plnění smlouvy),
  • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (klienta), která vyplývá ze smlouvy o poskytování právních služeb či jiného právního titulu zakládajícího klientský vztah
 • účel zpracování: poskytování právních služeb klientovi na základě
  • smlouvy o poskytování právních služeb
  • jiného právního titulu zakládajícího klientský vztah (rozhodnutí o ustanovení zástupce, opatrovníka, obhájce, rozhodnutí o určení apod.)
 • příjemci osobních údajů:
  • orgány veřejné moci (soudy, správní orgány, orgány činné v trestním řízení),
  • dodavatelé služeb informačních systémů (údržba),
  • dodavatelé účetních, daňových a souvisejících služeb (účetní, daňoví poradci),
  • osoby podílející se na poskytování právních služeb či spolupracující při poskytování právních služeb (spolupracující advokáti, soudní znalci, tlumočníci apod.)
  • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
 • doba zpracování osobních údajů: osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy o poskytování právních služeb (po dobu trvání klientského vztahu) a po jejím skončení s nimi bude naloženo v souladu s platnou právní úpravou [zejm. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR)]
 • práva klienta:
  • právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od správce (advokáta) získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
  • právo na opravu/doplnění osobních údajů – klient má právo, aby správce (advokát) bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit;
  • právo na výmaz osobních údajů – klient má právo, aby správce (advokát) zlikvidoval osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů – klient má právo, aby správce (advokát) v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce (advokáta), třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
  • právo na přenositelnost osobních údajů – klient má právo získat od správce (advokáta) osobní údaje, které správci (advokátovi) poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci; pokud je to technicky možné, má klient právo žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto právo se neuplatní, neboť osobní údaje klienta jsou zpracovávány z právního důvodu poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb či jiného právního důvodu zakládajícího klientský vztah, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • stížnosti: v případě, že bude klient jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem (advokátem), může podat stížnost přímo správci (advokátovi) nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • další informace: více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) či České advokátní komory (www.cak.cz)

Vzory

TODO: soubor ke stažení žádost o uplatnění práv subjektů údajů