Odměna a související náhrady

 • advokát má v souvislosti s poskytováním právních služeb právo na odměnu a vedle toho též právo na náhradu hotových výdajů a právo na náhradu za promeškaný čas
 • odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí smlouvu mezi klientem a advokátem, není-li takto určena, řídí se ustanoveními advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
 • odměna za poskytování právních služeb, kterou platí klient advokátovi, není totožná s odměnou za právní zastoupení, kterou případně přiznává soud v rámci náhrady nákladů řízení
 • k odměně a náhradám se připočítává DPH v zákonné výši (částky jsou uvedeny bez DPH)

Odměna

 • odměna může být sjednána jako časová (hodinovou sazbou), jako paušální odměna (částka za celkové vyřízení záležitosti), jako úkonová odměna (částka za jednotlivý úkon právní pomoci), případně jako kombinace těchto variant; podle povahy věci lze sjednat případně též odměnu stanovenou podílem z hodnoty věci či odměnu podle výsledku

Ceník

 • advokátní kancelář poskytuje právní služby zpravidla za časovou odměnu (1.000,- Kč až 3.000,- Kč), případně za úkonovou či paušální odměnu podle charakteru předmětu právní pomoci
 • konzultace jsou zpravidla účtovány částkou 500,- Kč za každou započatou půlhodinu
 • ověření podpisu 30,- Kč

Úkony právní pomoci (výňatek z advokátního tarifu)

§ 11
Úkony právní služby

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:
a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
h) sepsání právního rozboru věci,
i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
m) sepsání listiny o právním jednání.

(2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:
a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
g) účast při přípravě jednání 1d),
h) jednoduchá výzva k plnění.

(3) Za úkony právní služby neuvedené v odstavcích 1 a 2 náleží odměna jako za úkony , jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.

Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny

§ 12
(1) U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.
(2) Advokát může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.
(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí.
(4) Jde-li o společné úkony při zastupování nebo obhajobě dvou nebo více osob, náleží advokátovi za každou takto zastupovanou nebo obhajovanou osobu mimosmluvní odměna snížená o 20 %.
(5) Při obhajobě v trestním řízení vedeném pro trestné činy spáchané v souběhu náleží advokátovi pouze odměna stanovená pro trestný čin s nejvyšší trestní sazbou.

Náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby (§ 13 advokátního tarifu)

 • náhrada představuje zejména náhradu za soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie
 • náhrada se platí v plné výši s výjimkou náhrady výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, kterážto náhrada činí paušální částku ve výši 300,- Kč bez DPH na jeden úkon právní služby

Náhrada za promeškaný čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby (§ 14 advokátního tarifu)

 • náhrada náleží při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta (tj. mimo území hlavního města Prahy), za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut, a to ve výši 100,- Kč bez DPH za každou i jen započatou půlhodinu
 • náhrada náleží dále za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny za účast při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, a za dostavení se k jednání, které se nekonalo, aniž byl o tom advokát včas předem vyrozuměn; bylo-li jednání odročeno nebo se nekonalo z důvodů spočívajících na straně klienta advokáta a byly-li tyto důvody advokátovi známy nejméně dva dny před termínem jednání, náleží mu náhrada ve výši jedné čtvrtiny mimosmluvní odměny.