• byty (nájem, podnájem, prodej)
 • dědictví (zastupování v řízení o pozůstalosti, správa pozůstalosti)
 • exekuce a výkon rozhodnutí
 • insolvence
 • konverze dokumentů
 • komunální právo
 • korporátní agenda (obchodní společnosti)
 • nájem
 • náhrady škody a nemajetkové újmy
 • nebytové prostory
 • nekalá soutěž
 • ochrana osobnosti
 • ochranné známky
 • ověřování podpisů
 • pacht
 • platební styk
 • podílové spoluvlastnictví
 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • právní porady a rozbory, posuzování právních listin
 • právo na odpověď a na dodatečné sdělení
 • přestupková agenda
 • převody nemovitých věcí
 • rozvázání pracovního poměru
 • rozvodová agenda
 • služebnosti
 • smlouvy (závazkové právo)
 • směnky a šeky
 • společné jmění manželů
 • sporná agenda, včetně rozhodčích řízení
 • svobodný přístup k informacím
 • trestní agenda
 • úschovy peněz a věcí
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • věcná břemena
 • vymáhání pohledávek
 • výživné
 • zástavní smlouvy, hypotéky
 • zdravotnická zařízení