Clarissimi, 

přijměte úvodem přestavení advokátní kanceláře – představení toliko letmé, neboť jinak tomu na tomto místě a touto formou ani nelze.

Advokátní kancelář v každé situaci zastává tradiční hodnoty advokacie a stojí na pevných principech výkonu svobodné advokacie, majíc přitom na zřeteli nezadatelnou úlohu advokacie ve službě spravedlnosti. Poskytovanou právní pomoc tak vede na straně jedné imperativ ochrany a odpovědného prosazování práv a oprávněných zájmů klientů, a to s důsledným využitím všech zákonných prostředků a v jejich rámci též s uplatněním všeho, co podle nejlepšího přesvědčení je či může být prospěšné, na straně druhé pak plný respekt pokynů klienta, ba klienta jako takového.

Advokátní kancelář si zachovává striktní nezávislost a garantuje výsostně privátní charakter poskytované právní pomoci. Preferuje se přitom ryze individuální způsob poskytování právní pomoci, nicméně vyžadují-li to okolnosti, přistupuje se ke kooperaci s kolegy z řad advokacie, což umožnuje poskytovat právní služby snadno i v oborech či agendách, které překračují potenciál samostatného výkonu advokacie. Obdobně má advokátní kancelář v případě potřeby možnost spolupracovat s partnery z příbuzných či souvisejících oborů (notáři, soudní exekutoři, znalci a tlumočníci, daňoví poradci a auditoři, účetní specialisté apod.).

Advokátní kancelář se konečně s vědomím nezpochybnitelného společenského významu advokacie jako takové věnuje nikoliv v zanedbatelné míře též poskytování právních služeb pro bono.

 

JUDr. Jan Vondráček
advokát